انجام پانسمان در منزل با استفاده از وسایل کاملا استریل و با بهره از کارکنان پرستاری و تخصصی به صورت شبانه روزی و انجام تعویض پانسمان و کشیدن بخیه در منزل با رعایت اصول کاملا استریل ،تزریقات و پانسمان در منزل بدون نیاز به مراجعه در مراکز درمانی با استفاده از افراد متخصص انجام می‌شود.