پرستاران صبور و با تجربه موسسه آلام طب آماده ارائه خدمات پرستاری به بیماران در منزل هستند.

کلینیک خدمات پرستاری و پزشکی در منزل آلام طب با اعزام پزشک ، پرستار ، بهیار ، کمک بهیار و فیزیوتراپ به منزل این امکان را به بیمار می دهد که در محیطی راحت تر ، کم هزینه تر و دور از عفونت های بیمارستانی بهبود یابد.همچنین به خانواده آموزش می دهد تا نقش فعالتری در درمان بیمار ایفا کنند.