پس از رفع مشکلات تنفسی مهم ترین اقدام جایگزینی مایعات و پیشگیری از شوک است.

مایع درمانی خود موجب تشدید ادم می شود.

در سوختگی بیش از 30درصد ادم محدود به مناطق سوختگی نمی شود.

ساده ترین معیار ارزیابی مایع درمانی اندازه گیری برون ده ادراری است.

در 24 ساعت اول :

محلول نمکی 2-4 میلی لیتر/وزن/درصد سوختگی

نصف در 8ساعت اول نیم دیگر در16 ساعت بعدی

فرمول ایوانز: استفاده از کلوئیدها و الکترولیت به میزان 1میلی لیتر/وزن/درصد سوختگی باضافه2000میلی لیتر سرم قندی 5درصد

فرمول واردن

در24 ساعت اول در سوختگی بیش از 50درصد و بیماران بالای 50سال و دارای بیماری های زمینه ای مانند بیماری قلبی و…و بیماران صدمات استنشاقی کاربرد دارد

رینگر لاکتات 3 میلی لیتر/وزن/درصد سوختگی

8 ساعت اول نصف سرم + 50میلی لیتر بیکربنات سدیم (به ازای هر لیتر سرم)

در 8ساعت دوم یک چهارم سرم

در 8ساعت سوم یک چهارم سرم + 12/5گرم آلبومین(معادلCC250آلبومین5درصد)

مقدار و سرعت تجویز مایع از طریق میزان ادرار دفعی و فشار خون و نبض تنظیم می شود.

ادرار ساعتی از طریق سند کنترل شده و در حد 30 تا 70 میلی لیتر حفظ می شود.

محلول نمکی هیپرتونیک با غلظت 300میلی اکی والان در لیتر در جهت حفظ برون ده ادراری داده می شود.

بخوانید
نارسایی قلبی