تاندوم ها و لیگامان ها به عبارتی ، چسب نگهدارنده بدن هستند. تاندون ها عضلات را به استخوان ها و لیگامان ها استخوان ها را به یکدیگر متصل می کنند. تاندون ها و لیگامان ها نیز ممکن است همراه با عضلات ، کبود، پاره یا بریده شوند. کشیدگی عضلات و پیچ خوردگی تاندوم ها و لیگامان ها به طور شایع به دنبال استفاده زیاد از اندام ها، فعالیت های ورزشی و یا ضربه (به ویژه به دنبال فعالیتهای ورزشی تامرتب و گه گاه ) رخ می دهند. استراحت ، بستن، کمپرس سرد و بالا نگه داشتن سبب تسریع در بهبود می شود. این آسیب های “بافت نرم ” به آهستگی در طول ۱ هفته بهبود می یابد . استفاده مجدد زود هنگام از عضو آسیب دیده می تواند آسیب را طولانی کند. به یاد داشته باشید به علت خشکی حاصل از بی تحرکی در طول شب، حرکت اندام آسیب دیده در ابتدای صبح می تواند دشوار باشد. با قدری صبر این خشکی در ساعت های اولیه رفع می شود.
علایم ممکن در همه سنین :
درد و حساسست در مفصل یا عضله
تورم و قرمزی مفصل یا عضله
کبودی در اطراف مفصل یا عضله
دشواری در حرکت مفصل یا عضله

بخوانید
علل بروز سکته مغذی چیست ؟

پیام بگذارید