داروی COVID19

داروی Avifavir ، که باعث مهار تکثیر coronavirus می شود ، اولین داروی COVID19 روسیه است که در آزمایشات بالینی اثبات شده است.

داده های کارآزمایی های بالینی Avifavir تأثیر بالای آن را در برابر COVID-19 تأیید می کند. مرحله آخر کارآزمایی های بالینی Avifavir شامل 330 بیمار ، مورد تأیید وزارت بهداشت قرار گرفته است.

داروی Afivavir نه تنها اولین داروی ضد ویروسی است که در روسیه به عنوان داروی COVID19 ثبت شده است ، بلکه ممکن است امیدوار کننده ترین داروی ضد COVID-19 در جهان نیز باشد. این کارآزمایی بالینی در روسیه در مدت زمان بی سابقه ای انجام شد و مورد آزمایش قرار گرفت و باعث شد Afivavir به اولین داروی ثبت شده بر اساس Favipiravir در جهان تبدیل شود.

بخوانید
ورم معده