این راهنما برای تغذیه شیرخوار با شیر مادر در مادران شیردهی که بهطور قطعی، محتمل یا مشکوک به ابتلا با 19 COVID هستند تهیه شده است و در صورت لزوم به روزرسانی میشود. انتقال از طریق شیر مادر19 COVID:از طریق شیر مادر یا به طور عمودی از طریق جفت غیرمحتمل است .مطالعات محدودی انتقال19 COVID که در طی دو ماه گذشته انجام گرفته، نشان داده است که در خون بند ناف نوزادان متولدشده از مادران مبتال به 19 COVID ،وجود ندارد .

همچنین بر اساس مطالعاتی که بر روی ویروسهای مشابه نظیر سارس و مرس انجام شده است نشان میدهد این ویروسها در شیر مادر یافت نشده است .انتقال فردبهفرد شبیه به آنفوالنزا و سایر عوامل بیماریزای تنفسی (نظیر مرس و سارس)عمدتاً از طریق قطرات تنفسی ایجاد میشود که در سرفه یا عطسه فرد مبتال وجود دارد.

تماس مادر و شیرخوار:

در مادران با ابتالی قطعی، محتمل یا مشکوک، برای کاهش خطر انتقال ویروس از مادر به نوزاد، لازم است موارد زیر رعایت شود:
1 -از برقراری تماس پوست با پوست بین نوزاد تازه متولدشده و مادر مبتالی قطعی، محتمل یا مشکوک ممانعت به عمل آید.
2 -هر نوزادی که از مادر با ابتالی قطعی به 19 COVID به دنیا میآید و همچنین شیرخوار مادر با ابتالی قطعی، باید مشکوک تلقی و ملاحظات مربوط به موارد مشکوک درباره آنها رعایت گردد .این نوزادان /شیرخواران باید 2 هفته قرنطینه شوند.
3 -درصورتیکه مادر محتمل یا مشکوک به ابتال 19 COVID باشد، نوزاد باید به طور موقت از وی جدا شود و در اتاق دیگری توسط همراه سالم نگهداری شود.

بخوانید
پرولاکتین چیست؟

خطرات و فواید این جدایی موقت باید برای مادر توضیح داده شود.
درصورتیکه جداسازی و قرار دادن نوزاد در اتاق دیگر به دلایلی امکانپذیر نباشد نوزاد باید حداقل از مادر دو متر فاصله داشته باشد و یک پرده از سقف تا پایین بین مادر و نوزاد قرار داده شود.
جدایی تا زمان رفع هرگونه شک یا احتمال ابتالی مادر باید تداوم یابد.
بهتر است مادر یک همراه سالم آموزشدیده داشته باشد که مراقبتهای مربوط به نوزاد را انجام دهد .
همراه باید، اصول بهداشت فردی و پیشگیرانه ( مانند شست و شوی مکرر دستها با آب و صابون مایع و در صورت نبودن صابون مواد ضدعفونیکننده با پایه حداقل 60 درصد الکل، زدن ماسک و)… را رعایت نماید.
در صورت عدم امکان حضور همراه، مراقبتهای نوزادی باید توسط کارکنان بخش صورت پذیرد.
مادر باید هنگام مراقبت از نوزاد، اقدامات احتیاطی را برای پیشگیری از انتقال ویروس به شیرخوار (ازجمله شستن دستها قبل از لمس شیرخوار و پوشیدن ماسک صورت و)… رعایت نماید.

تغذیه با شیر مادر:
1 -اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی بد است، بهطور موقت، تغذیه شیرخوار با شیر انسانی ( ذخیره شده در بانک شیر)یا شیر مصنوعی انجام گیرد .با بهبود حال عمومی، باید شیر مادر با رعایت اصول بهداشتی دوشیده، ذخیره و مورداستفاده قرار گیرد.
2 -اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی خوب است، تغذیه با شیر دوشیده شده مادر انجام گیرد .برای این کار مادر باید شیر خود را با استفاده از شیردوش دستی یا برقی بدوشد .مادر باید دستهای خود را قبل از لمس هر قسمت پمپ یا ظرف ذخیرهسازی شیر بشوید .بعد از هر نوبت شیردوشی تمام اجزا شیردوش که با پستان و دست مادر در تماس بوده باید طبق دستور عمل شیردوش دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، شسته یا ضدعفونی شود.
3 -تغذیه شیرخوار مادر مورد مشکوک / محتمل با رعایت اصول بهداشتی از پستان مادر منعی ندارد.

بخوانید
بخیه زدن در منزل