نه چیز مهمی که ما در مورد ویروس کرونا یاد گرفته ایم

برخی پیامهای بهداشتی اولیه درباره کوید 19 نقض شده اند
ما در یک پاندمی وحشتناک و گیجکننده هستیم , با اطلاعات جدید و گاهی متناقض در مورد کوید 19 که همیشه در حال ظهور است . در روزهای اولیه، بسیاری از توصیه های بهداشت عمومی براساس آنچه ما در مورد شیوع بیماریهای قبلی میدانستیم، صورت میگرفت. اما این کروناویروس جدید به روشهای غیر منتظره رفتار میکند و پیگیری آن دشوار است. علاوه بر این، افراد تمایل دارند اولین چیزهایی که در مورد یک سوژه جدید یاد میگیرند را به یاد بیاورند، پدیدهای به نام “جهت گیری قوی”، و از نظر روانی چالش برانگیز است که اطلاعات قدیمی را با دانش جدید جایگزین کنند. اینها نه مورد از مهمترین چیزهایی هستند که در هفت ماه گذشته در مورد SARS-COV-2 یاد گرفتهایم و اینکه چرا در ابتدا آنها را به طور کامل درک نکرده و یا از آنها قدردانی نکردیم.

1 – شیوع کوید 19 میتواند در هر جایی اتفاق بیفتد .
در ماههای اول این بیماری همهگیر، افکار و احساسات آرزومندانه بسیاری )مانند مشکل مردم دیگر (وجودداشت: مردم چین به خاطر اینکه خواروبار خود را از هر کجا میخرند، گرفتار این بلا شدند مردم ایتالیاییآن را میگیرند، چون همدیگر را با بوسه بر گونهها خوشامد میگویند. مردم تو کشتی تفریحی به خاطرنوسانات نامنظمی که وجود دارد ، مردم در خانههای سالمندان به این دلیل آن را گرفتند که ضعیفهستند. مردم در نیویورک آن را گرفتند چون شهر شلوغ است. اکنون میدانیم که شیوع بیماری میتوانددر مناطق شهری، روستایی، حومه و هر فرهنگی در سراسر جهان رخ دهد.

بخوانید
شب ادراری( Enuresis )چیست؟

2 – کوید 19 می تونه هر کسی رو مریض کنه و بکشه
اولین قربانیان این بیماری به طور نامتناسبی مسنتر بودند سن و ضعف هنوز هم عوامل خطر برایبیماریهای جدی و مرگ هستند، اما اکنون میدانیم که این بیماری میتواند افراد جوان و سالم را بکشد.میتواند جوانان را بکشد. . می تونه نوجوون ها رو بکشه میتواند بچهها را بکشد.

3 – سطوح آلوده خطر اصلی نیستند.
در اوایل، متخصصان بهداشت عمومی به مردم توصیه کردند که دستان خود را به طور مرتب بشویند)در حالی که دو بار آواز “تولدت مبارک” را میخوانن د(، سطوح را ضد عفونی کنند و از لمس کردن صورتخود اجتناب کنند. این براساس مطالعات در مورد چگونگی انتشار بیماریهای دیگر مانند نوروویروس و ویروسهایی است که باعث سرماخوردگی میشوند. هنوز هم ایده خوبی است که دست خود را به طور مرتب بشویید )و از دست دادن خودداری کنی د(، اما اکنون میدانیم که سطوح ناقل اصلی SARS-COV-2 نیستند.

4 – در هوا وجود دارد
در ابتدا، متخصصان فکر میکردند که ویروس عمدتا از طریق توده های فشرده از مخاط و بزاق زمانی که افراد سرفه یا عطسه میکنند، منتشر میشود. انها فکر میکردند این قطرات به اندازهکافی سنگین هستند که به سرعت سقوط می کنند براساس موارد اولیه انتشار بیمارستان، به نظرمیرسید که ویروس در ذرات کوچکی که به اندازه کافی کوچک بودند تا تنها با روشهای پزشکیخاص مانند استفاده از ونتیلاتور می توانند شناور شوند، به هوا فرستاده شوند. اما اکنون میدانیمکه ویروس در طیف وسیعی از اندازه قطرات، با ذرات کوچکی که به اندازه کافی کوچک هستند تا درهوا باقی بمانند، به ویژه در فضاهای بسته و با تهویه ضعیف، باقی می مانند.

بخوانید
بیماری های گوش

5 – بسیاری از مردم بدون مریض شدن، عفونی هستند.
دیگر بیماریهای تنفسی باعث سرفه و عطسه افراد میشوند. شیوع اولیه سارس مردم را آنقدر سریعمریض کرد که بیشتر آنها به بیمارستان رفتند. کنترل دما و گفتن این که افراد بیمار در خانه بمانندمیتواند از گسترش بیماریهای علامتدار جلوگیری کند و در ماه اول این بیماری همهگیر، بسیاری ازکشورها شروع به غربالگری افراد در مرزهای خود کردند تا این موارد را تشخیص دهند. اما بزرگترینچالش برای متوقفکردن SARS-COV-2 این است که بسیاری از افراد به ظاهر سالم این بیماری را بدون
علائم و یا قبل از شروع علائم، به سادگی از طریق صحبت کردن و نفس کشیدن گسترش میدهند.

6 – هوای گرم تابستانی مانع از این ویروس نخواهد شد.
انفلونزا یک بیماری تنفسی فصلی است که در زمستان اوج میگیرد و برخی کارشناسان ابراز امیدواریکردهاند که گسترش این بیماری در نیمکره شمالی در طی بهار و تابستان نیز الگوی مشابه و کندی داشتهباشد. اکنون ما میدانیم که رفتار مردم، صرفنظر از فصل، قویترین پیشبینیکننده گسترش بیماری
است.

7 – ماسک ها موثرند.
هنگامی که این بیماری همهگیر آغاز شد، کارشناسان نگران بودند که خرید انبوه ماسکها، کمبودتجهیزات حفاظت فردی را برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی و سایر کسانی که به آنها نیاز دارند،تشدید کند. آنها همچنین هشدار دادند که ماسکها ممکن است مردم را در مورد فاصله اجتماعیراضی کنند و اینکه ماسکهای کاغذی یا پارچهای )برخلاف ماسکهای جراحی ۹۵N (نمیتوانند کوچکترین ذرات ویروسی معلق را متوقف کنند. اکنون میدانیم که ماسکها میتوانند به میزانزیادی میزان ویروسی که مردم هنگام صحبت کردن به هوا پرتاب میکنند را کاهش دهند و این کهماسکها از افرادی که آنها را نه به طور کامل پوشیدهاند، بلکه به اندازهای که انتقال بیماری راکاهش دهند، محافظت میکنند.

بخوانید
سوزش سردل را بشناسید

8 – نژادپرستی، نه نژاد، یک عامل خطر است.
پاندمی باید به این تصور غلط رایج پایان دهد که نژاد، یک ساختار اجتماعی، یک توضیح بیولوژیکیبرای تفاوتهای سلامت است. کوید 19 بطور نامتناسبی باعث کشته شدن افراد سیاهپوست درایالاتمتحده شدهاست . این به دلیل تفاوتهای ژنتیکی نیست، بلکه به دلیل نژاد پرستی سیستماتیکاست که بسیاری از مردم بومی آمریکا را منزوی و فقیر کردهاست و باعث شدهاست که افراد سیاه و لاتینمشاغل “ضروری” داشته باشند که آنها را در معرض عفونت قرار میدهد، بار بیشتر استرس و دسترسیکمتر به مراقبتهای بهداشتی با کیفیت بالا.

9 – اطلاعات نادرست کشنده است.
رئیسجمهور ایالاتمتحده، سایر سیاستمداران، فعالان ضد واکسن، و اعضای رسانههای جناح راست،با شرمندگی همیشگی خود، از این پاندمی برای دامن زدن به نژادپرستی، انتشار اطلاعات نادرست

مجتبی نیازاده علوم پزشکی قزوین گروه میکروبشناسی مرداد 1399