1ـ سرطان پوشش سنگفرشی شایع ترین بدخیمی سر و گردن است و ارتباطی تنگاتنگ با مصرف الکل و تنباکو دارد.

2ـ ویروس پاپیلوما انسانی (hpv) در حال حاضر منجر به سرطان اوروفارنکس می شود.

3ـ سایر بدخیمی های سر و گردن همچون سرطان تیروئید سرطان غده بزاقی و سارکوما در ارتباط با مصرف الکل و تنباکو نیستند. سابقه در معرض تابش قرار گرفتن به عنوان چند عامل خطر معدود به شمار می آید.

4ـ زمینه های ارثی سرطان سر و گردن نادرند و از میان آن ها می توان کم خونی فانکونی و سندرم Li-fraumoni را نام برد.

سرطان مدولر تیروئید یک مثال خوب شاخته شده است که در اثر ژن سرطان زا (RET) که موتاسیون خاصی دارد حاصل می شود.

5ـ کم کردن مصرف الکل و تنباکو واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلومای انسانی و پی گیری گروههای زمینه ژنتیک نقش عمده ای در پیشگیری از بروز سرطان سر و گردن ایفا می کند.

بخوانید
علت سرطان ریه چیست؟