بر اساس گزارش موارد محدود، پیامدهای نامطلوب مرتبط به نوزاد (به عنوان مثال، تولد زودرس) در بین نوزادانی که از مادرانی که در دوران بارداری کرونا مثبت بوده اند، گزارش شده است.
گرچه در حال حاضر نمیتوان با اطمینان کامل ادعا کرد که این پیامدهای نامطلوب در نوزادان، مربوط به عفونت در مادران بوده است یا خیر.
مطالعات محدود و مختصری در خصوص عملکرد کرونا ویروس جدید در بارداری در دسترس می باشد اما ارتباط برخی بیماریهای تنفسی ویروسی مانند آنفوالنزا، نشانگان حاد تنفسی کرونا ویروس (COV-SARS)و نشانگان تنفسی کرونا ویروس خاورمیانه (COV -MERS )در طول دوران بارداری با برخی عوارض نامطلوب در نوزادان مانند زایمان زودتر از موعد و تولد نوزادان با وزن کمتر از حد نرمال به اثبات رسیدهاست.
علاوه بر این، ابتلا به سرماخوردگی یا آنفوالنزا به تب بالا به ویژه در اوایل بارداری ممکن است خطر ابتلا به برخی از نقایص هنگام تولد را افزایش دهد

بخوانید
سکته مغزی