نوار قلب در منزل

مقدمه
آنچه به طـور مرسـوم سـکتۀ قلبـی گفتـه مـی شـد،
امـروزه بــه طـور دقیــق تـر ســندرم حـاد کرونــری Acute Coronary Syndrom- ACS)
اصطلاحی است که هم شـامل سـکتۀ قلبـی Myocardial(
(MI- Infarction و نیز آنژین صدری ناپایدار Unstable(
(Angina می باشد. آنژین یک بیماری نیست بلکه وضـعیتی
مزمن است کـه بـا احـساس نـاراحتی در قفـسۀ سـینه، فـک،
گردن، شانه ها، پشت یا بازوها به دنبـال ورزش و یـا اسـترس
هیجانی ایجاد می شود(۴-۲ .(نوع خاصـی از سـکتۀ قلبـی کـه
ارتباط نزدیکی با آنژین ناپایدار دارد به نام سکتۀ قلبی بـدون
(ST Non ST Elevation Myocardial قطعـه رفتن بالا
(NSTEMI -Infarction شناخته میشود. برخلاف سکتۀ
قلبـی بـا بـالا رفـتن قطعـه Myocardial Elevation ST(
ST) STEMI- Infarctionو سکتۀ قلبی بدون بـالا رفـتن
قطعـه ST) NSTEMI (کـه بـا آسـیب عـضله قلـب همـراه
هستند، آنژین ناپایدار با آسیب عضله قلب همراه نیست ولـی
خیلی خطرناک بوده و ممکـن اسـت بـه طـرف سـکتۀ قلبـی
پیشرفت نمایـد و نیـاز بـه درمـان اورژانـس دارد (۵ .(بنـابراین
تشخیص به موقع بسیار حایز اهمیت میباشد.
NSTEMI و UA اغلب به علت درمانهـای مـشابه ، بـا هـم
مورد بحث قرار میگیرند.
علایم آنها عبارتند از:احساس درد، فشردگی وسنگینی در قفسه سینه که
ممکن اسـت درد آن تیـر کـشنده باشـد و بـه گـردن، فـک،
شانه ها، پشت ، یـک یـا هـردو بـازو انتـشار یابـد و بـه عنـوان
علامتی تیپیک شناخته میشود. سوزش سر دل، تهوع ویا استفراغ همـراه نـاراحتی قفسه سینه تنگی نفس مداوم ضعف، سرگیجه، احـساس سـبکی سـر و کـاهش
سطح هوشیاری(۸-۶٫(
الکتروکاردیوگرامیانوار قلب -Electrocardiogram(
(ECG یکی از بیخطرترین و سادهترین اقداماتی است که
در اورژانسهای قلب در وهلۀ اول و به عنوان اقدامی روتـین
از تمام کسانی که مشکوک بـه مـشکلات حـاد قلبـی باشـند
گرفته می شود و اطلاعاتی ارزشمند در مورد ارزیابی اولیـه و
میزان شدت خطر در بیمارانی کـه بـا سـندرم حـاد کرونـری
مراجعه مـی کننـد، بـه پزشـک مـی دهـد . بـه عنـوان مثـال در
مطالعات قبلی نشان داده شده که سقوط قطعـۀ ST در ECG
زمان بستری نتایج و پیش آگهی بـدی را در کوتـاه مـدت و
بلنـد مـدت بـه همـراه دارد و یـا بـسیاری از مطالعـات نـشان
دادهاند که وجود موج Q بعد از MI عوارض و مرگ و میـر
بالاتری را در بیمارستان به همراه خواهد داشـت (۱۱-۹ .(اگـر
ECG تغییراتی به نفع کاهش خونرسانی قلـب داشـت ه باشـد ،
معمـولاً فـرد در بخـش مراقبـتهـای قلبـی(CCU (بـستری
میشود. در غیر این صورت، پزشک با توجـه بـه معاینـات و
شرح حال بیمار تصمیم خواهد گرفت که فرد نیا ز به بـستری
شدن دارد یا خیر.
ECG محدودیتهای خاص خـود را نیـز دارد و
نباید از آن به عنوان تنها وسیله تشخیص ی بیمـاری هـای قلبـی
استفاده شود زیرا بسیاری از بیماریهای قلبی را نمی تـوان بـا
ECG تشخیص داد . به طور معمول حدود ۵۰ درصد بیمـاران
مبتلا به UA و NSTEMI در بدو مراجعه به اورژانـس هـای
قلب فاقد هرگونه تغییری در ECG میباشند؛ بنابراین باید از
روشهای گرفتن شرح حال دقیق و معاینه یا آزمایشی دیگـر
کمک گرفت، لذا انتخاب صحیح هر وسیلۀ تشخیصی بـرای
هر بیماری قلبی اهمیت دو چندان پیدا می کند و این انتخاب
به عهده پزشک است(۱۲ ،۱۳ .(
بـر ایــن اسـاس هـدف از ایــن مطالعــه بررســی و
ارزیابی شیوع تغییـرات ECG در بیمـارانی کـه بـا تـشخیص
UA و NSTEMI در اورژانـس قلــب بیمارســتان بستری شده اند و مقایسۀ آن با میزان شـیوع ثبـت شـده
در مقالات معتبر میباشد.

بخوانید
سکسکه،علل و درمان

هیچ کدام از اقـدامات پاراکلینیـک بـه خـصوص
ECG ارزش شــرح حــال را در تــشخیص و اندیکاســیون
بـستری بیمـاران مبـتلا بـه ایـسکمی قلبـی ندارنـد، بنـابراین
مهمترین نکته ای که در تشخیص و بستری بیمـاران مبـتلا بـه
ACS باید به آن توجه شود گرفتن شرح حـال دقیـق از ایـن
بیماران می باشد. این شرح حال باید حاوی نکـات د قیقـی در
مورد کیفیت درد همچنـین حـاوی سـئوالات دقیقـی از نظـر
وجود عوامل خطر از قبیل وجود سابقۀ فامیلی بیماری قلبـی،
دیابت، فشار خون، چربی خون و مصرف سیگار باشد.
در مطالعۀ انجام شده در سال ۱۹۹۸ توسـط کـودن
چاک و همکاران ارزش تشخیصی تغییرات دینامیـک ST و
T در ECG بیمـاران بـا ACS بررسـی شـد، در حـدود ۴۶
درصد حساسیت و ۹۰ درصد ویژگی داشت(۱۶ .(
در سال ۱۹۹۸ مطالعه توسط پیروویتـز و همکـاران
برروی بیماران با NSTEMI انجام شد . نتـایج نـشان داد کـه
ECG های اولیه در ۴۵ درصد بیمـاران غیـر تشخیـصی و در
۲۰ درصد بیماران نرمال بودند . در این مطالعه توصیه به انجام
ECG های مکرر برای بررسی تغییرات ایسکمیک شـد (۱۷ .(
اهمیت دادن بیش از حد به اقدامات پاراکلینیک مانند ECG
در هنگام مراجعه بیماران ایسکمی قلبی به اورژانس های قلب
سبب افزایش میزان خطا در گذاشتن تشخیص و اندیکاسیون
بستری در بیماران ایسکمی قلبی می شـود و تکیـه کـردن بـر
نوار قلب نرمال برای تـرخیص ایـن بیمـاران ب اعـث از دسـت
دادن بـــسیاری از بیمــاران UA و NSTEMI مـــیگـــردد.
اقداماتی که می توانند میزان خطا را در ایـن بیمـاران کـاهش
دهند شامل شرح حال گیری دقیق و تحت نظر قرار دادن این
بیماران در اورژانس های قلـب حـداقل بـه مـدت ۶ سـاعت

بخوانید
برفک دهان چیست؟

گـرفتن ECG بـه صـورت سـریال مـیباشـد. ایـن اقـدامات
میتوانند از میزان اشتباه در تشخیص پزشکان بستری کننـده
در مورد اینگونه بیماران بکاهند.
با توجه به آمار جهانی فشار خون بالا و ایـن نکتـه
که بسیاری از بیماران از فشار خون خود آگاه نبودند، به نظـر
میرسد عارضۀ قلبی ایجاد شده در این بیماران حاصل فـشار
خون بالا باشد . فشار خون می توانـد بـا اولـین رخـداد شـامل
واقعه مغـزی یـا قلبـی بـه صـورت نرمـال برگـردد و بیمـار و
پزشک هیچگاه پی نبرند کـه عـوارض ایجـاد شـده بـه علـت
فشار خون بالا است. بنابراین برای جلوگیری از این معـضل،
غربالگری جامعه از نظر فشار خون ضروری به نظر می رسـد .
عاملی که می تواند باعث اختلال در ایـن نتیجـه گیـری شـده
باشد این است که ممکن است فشار خون بالای بیمـار ناشـی
از استرس زمان مراجعه و طـول مـدت درمـان در بیمارسـتان
باشد.

با توجه به آمار جهانی فشار خون بالا و ایـن نکتـه
که بسیاری از بیماران از فشار خون خود آگاه نبودند، به نظـر
میرسد عارضۀ قلبی ایجاد شده در این بیماران حاصل فـشار
خون بالا باشد . فشار خون می توانـد بـا اولـین رخـداد شـامل
واقعه مغـزی یـا قلبـی بـه صـورت نرمـال برگـردد و بیمـار و
پزشک هیچگاه پی نبرند کـه عـوارض ایجـاد شـده بـه علـت
فشار خون بالا است. بنابراین برای جلوگیری از این معـضل،
غربالگری جامعه از نظر فشار خون ضروری به نظر می رسـد .
عاملی که می تواند باعث اختلال در ایـن نتیجـه گیـری شـده
باشد این است که ممکن است فشار خون بالای بیمـار ناشـی
از استرس زمان مراجعه و طـول مـدت درمـان در بیمارسـتان
باشد.

بخوانید
تنبلی روده چیست؟

پیام بگذارید