آیا می دانید عوارض سوند ادراری در بیمارستان می تواند کشنده باشد ؟

عفونتهای ادراری کسب شده از بیمارستان شایع ترین عفونت بیمارستانی است که باعث افزایش مرگ ومیر شده و هزینه های بالینی را به بیمار تحمیل میکند. در این مطالعه اثر فاکتورهای مختلف سن، جنس، وضعیت تأهل، استفاده از سوند، مدت زمان استفاده از سوند ادراری، سابقه عفونت دستگاه ادراری قبلی، مصرف سیگار، سابقه انسداد دستگاه ادراری و دستکاری مجاری ادرار در ایجاد عفونت مورد بررسی قرار گرفت.

این مطالعه آینده نگر و توصیفی تحلیلی میباشد و کلیه بیمارانی که در بخش مراقبتهای ویژه ICU در طول ۴ ماه بستری بودهاند، از نظر ابتالء به عفونت ادراری کسب شده از بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. برای بیماران مذکور پرسشنامه تهیه گردید و نمونه ادرار این بیماران در روزهای اول، سوم و هفتم پس از بستری جهت بررسی از نظر ابتالء به عفونت ادراری ارزیابی گردید.

داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و انجام آزمونهای کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه ۸۸ بیمار مورد بررسی قرار گرفت و از این میان ۶/۴۶ درصد مرد و ۴/۵۳ درصد زن با میانگین سنی ۶۴ سال بودند.

نسبت افراد متاهل به مجرد ۸/۸۹ به ۲/۱۰ درصد و نسبت افراد مبتال به دیابت به غیر مبتال ۷/۳۰ به ۳/۶۹ درصد و نسبت افرادی که از سوند استفاده کردند ۵/۷۹ به ۵/۲۰ درصد گزارش شد. ۱/۲۶ درصد سابقه عفونت ادراری قبلی، ۱/۹ درصد سابقه انسداد دستگاه ادراری و ۴ درصد سابقه دستکاری مجاری ادراری و ۱۰ درصد سابقه مصرف سیگار داشتند.

میانگین روزهای استفاده از سوند ۱۲ روز بوده است. بین عفونت ادراری، وجود سوند، سابقه عفونت ادراری قبلی، دیابت، جنسیت، مدت زمان بستری و مدت زمان استفاده از سوند وسن رابطه معنی داری برقرار بود.

این مطالعه نشان داد که شیوع عفونت ادراری بیمارستانی با فاکتورهای وجود سوند، مدت زمان استفاده از سوند، سن، جنس، دیابت، مدت زمان بستری و عفونت ادراری قبلی ارتباط مستقیم وجود دارد.

درمان در منزل , مشاوره پزشکی آنلاین, مشاوره پزشکی اینترنتی, ویزیت پزشک در منزل, پشتیبانی پزشکی ،آمبولانس خصوصی ، آزمایش خون در منزل, انجام آزمایش خون در منزل, گرفتن آزمایش خون در منزل ، فیزیوتراپی در منزل, وصل سرم در منزل, فیزیوتراپی در منزل محدوده جنوب تهران, فیزیوتراپی در منزل محدوده شرق تهران, فیزیوتراپی در منزل محدوده شمال تهران, فیزیوتراپی در منزل محدوده غرب تهران ،پانسمان زخم در منزل ،نوار قلب در منزل، انجام سونوگرافی در منزل, سونوگرافی در منزل, سونوگرافی در منزل توسط خانم, گرفتن سونوگرافی در منزل ،تنقیه در منزل ، خدمات رادیولوژی در منزل, رادیولوژی در منزل, درمان در منزل تهران ، تزریقات در منزل ، انجام سونوگرافی در منزل, سونوگرافی در منزل, سونوگرافی در منزل توسط خانم, گرفتن سونوگرافی در منزل ، فیزیوتراپی در منزل, فیزیوتراپی در منزل توسط خانم, فیزیوتراپی در منزل محدوده جنوب تهران, فیزیوتراپی در منزل محدوده شرق تهران, فیزیوتراپی در منزل محدوده شمال تهران, فیزیوتراپی در منزل محدوده غرب تهران،شستشوی گوش در منزل

بخوانید
کم‌ کاری تیروئید چیست؟

پیام بگذارید