– داروها، الکل وسیگار ومواد دخانی:

داروهای نظیر استروییدها، دخانیات ومواد روان گردان و الکل از راه های مختلف بر سلامت اثر میگذارند. اثر این عوامل بر باروری از طریق تاثیر بر شکل ؛ تعداد وتحرک اسپرم است. برای افزایش احتمال بارداری باید از مصرف این مواد خود داری نمایید.

– در معرض گرما بودن :

قرار گرفتن در معرض گرما نظیر وان داغ باروری را کاهش می دهد مردانی که به مدت طولانی به حالت نشسته کار می کنند یا لباس گرم می پوشند در معرض ناباروری قرار دارند،

– سایر موارد:

اکر شما در معرض عفونت های منتقله از راه تماس جنسی بوده اید به پزشک مراجعه کنید.

– اگر شما بیضه پایین نیامده دارید با اندازه بیضه شما کاهش پیدا کرده است به پزشک مراجعه کنید.

بخوانید
فست فود بخوریم یا نه؟

پیام بگذارید